De Leenheerenpolder

Voor de ontwikkeling van de Leenheerenpolder stelde de projectgroep Hoeksche Waard-West eerder een vlekkenplan op. Dit vlekkenplan is het resultaat van de inbreng van allerlei partijen en personen. Zo zijn onder andere de dorpsvereniging van Goudswaard, Hoekschewaards Landschap (HWL), SOHW, gemeente Korendijk, Havenbedrijf Rotterdam, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten betrokken.

De gebiedsvisie met daarin het vlekkenplan stelde de gemeenteraad Korendijk in 2017 vast en is op een later moment ook toegelicht door wethouder Paul Boogaard bij de provincie Zuid-Holland. Belangrijke onderdelen in het integrale plan zijn de ontwikkeling van natuur, woningen, recreatie-eenheden en recreatieve voorzieningen. Juist de integrale ontwikkeling draagt bij aan de kwaliteit en vitaliteit van Goudswaard en omgeving, niet de ontwikkeling van ‘slechts’ één van de afzonderlijke onderdelen.

Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt, waaronder gesprekken met grondeigenaren, waterschap, Droomfonds Haringvliet, Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland. In deze gesprekken zijn belangrijke stappen gezet, maar moet er ook nog veel gebeuren.

Met diverse grondeigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond. Een intentie overeenkomst tussen ontwikkelaar Blokland, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de gemeente Korendijk heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen.

Op 28 april heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de Leenheerenpolder niet op te nemen binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet. Hiertegen is beroep ingesteld door het HWL. De Raad van State bepaalde op 21 februari 2018 dat de Leenheerenpolder alsnog als Natura 2000-gebied moet worden aangewezen. De minister heeft inmiddels een nieuw besluit genomen dat tot en met 23 augustus 2018 ter inzage ligt.

Donderdag 13 september wordt er dan ook weer een inloopavond georganiseerd om belangstellenden te informeren over wat er is gedaan en wat er nog allemaal plaats moet vinden en hoe we de omgeving willen blijven betrekken bij de verdere planontwikkeling en uitvoering. De uitnodiging voor deze inloopavond verschijnt in de regionale kranten en via sociale media.